Dražba nemovitostí

Dražba nemovitostí, dražba dobrovolná a dražba nedobrovolná.​

Dražba

Je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem určený okruh osob, na předem určeném místě a čase. Na osobu, která učiní nejvyšší nabídku, přejde po udělení příklepu licitátora vlastnictví k předmětu dražby - to je platné pouze v případě, pokud vydražitel následně uhradí cenu dosaženou vydražením. Jednání může být i ukončeno, pokud nikdo nenabídne ani cenu nejnižšího podání. Dražby se řídí zákonem číslo 26/2000 Sb.​

Dražby dělíme na dobrovolné dražby a dražby nedobrovolné.

Dobrovolná dražba

Je veřejná dražba prováděná na návrh vlastníka. Za vlastníka je považována rovněž osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit (např. správce konkurzní podstaty). Provedením dobrovolné dražby nejsou dotčena věcná břemena váznoucí na věci. V případě dobrovolných dražeb nezanikají zástavní práva váznoucí na věci ani práva vyplývající ze smluv o omezení převodu nemovitosti - působí vůči vydražiteli.

Nedobrovolná dražba

Dražba se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby.

Dražební vyhláška

Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede:

Co byste měli udělat jako budoucí účastníci dražby před dražbou

Kdo může být účastníkem nedobrovolné dražby

Účastníky nedobrovolné dražby nesmějí být

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.​

Úhrada ceny dosažené vydražením​

Cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit:

U dražby dobrovolné

U dražby nedobrovolné

Upuštění od dražby

Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

Upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například: