Zpracování osobních údajů

pnholding.cz a.s.

 • IČ: 278 43 211
 • DIČ: CZ 278 43 211 
 • se sídlem: Hlavní třída 1023/55, 708 00 Ostrava-Poruba 
 • Spisová značka: B 4004 vedená u Krajského soudu v Ostravě, 
 • datum zápisu: 18. dubna 2008,
 • Bankovní účet: 
 • Webové stránky: www.stopexekucim.cz a www.pnholding.cz
 • (dále jen „realitní kancelář“)

jako správce osobních údajů, tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, klienta nebo uživatele webových stránek informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí 

1. Účel dokumentu a principy zpracovávání osobních údajů 

 1. Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů klientů realitní kanceláře a odpovídajícím způsobem i jejich zástupců či kontaktních osob, potenciálních klientů či zájemců o služby realitní kanceláře a návštěvníků internetových stránek provozovaných realitní kanceláří a uživatelů příslušných aplikací (dále jen „Klient“), a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich obchodního vztahu s realitní kanceláří. 
 2. Základním principem zpracování údajů je, aby ve vztahu k subjektu údajů byly zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem (princip „zákonnosti, korektnosti a transparentnosti“). Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely je možné.
 3. Údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány (princip „minimalizace údajů“); přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny (princip „přesnosti“).
 4. Údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické, a to za předpokladu provedení a dodržení příslušných technických a organizačních opatření, s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů (princip „omezení uložení“).
 5. Údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (princip „integrity a důvěrnosti“);
 6. Tyto zásady ochrany osobních údajů představují poskytnutí veškerých informací subjektům údajů týkající se získání, zpracování, výmazu a zabezpečení jejich osobních údajů a to stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. 
 7. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží k zajištění povinností vyplývajících z právních předpisů týkajících se přímo či nepřímo ochrany osobních údajů, zejména: 
  1. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  2. nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
  3. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 
2. Správce osobních údajů: 

 1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost pnreality.cz s.r.o., IČ: 278 43 211, se sídlem Hlavní třída 1023/55, 708 00 Ostrava-Poruba, spisová značka: B 4004 vedená u Krajského soudu v Ostravě  (dále jen „Správce“) 
 2. Kontaktní údaje správce: 
  1. e-mail: neumann@pnholding.cz 
  2. telefon: +420 777 148 908 
  3. webové stránky: www.stopexekucim.cz

3. Rozsah zpracovávání osobních údajů: 

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje: 
  1. Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, 
  2. Kontaktní údaje – trvalé bydliště, adresa dlouhodobého pobytu či přechodného pobytu cizinců na území ČR, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo, 
  3. Údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace – rodné číslo (u podnikajících fyzických osob obchodní firmu, místo podnikání a IČ), státní občanství, rodinný stav, číslo účtu, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda je subjekt údajů politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, 
  4. Další údaje - informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej správce zprostředkovává nebo zprostředkoval. 
 2. Osobní údaje jsou poskytovány subjekty údajů buď vyplněním některého z formulářů na webových stránkách správce, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), nebo při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, emailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy apod.). 

4. Účel zpracovávání a doba zpracovávání osobních údajů: 

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností: 
  1. Za účelem uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů, jejímž předmětem je poskytování služeb ze strany správce služby (zejména rezervační smlouva, zprostředkovatelská smlouva, kupní smlouva, aj.) zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, váš rodinný stav.
  2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, s tím, že tato smlouva může být uzavřena jak písemně nebo ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a potvrzením takové objednávky. 
  3. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak je uvedeno dále v odst. 4.2 – 4.4. 
 2. Zpracování osobních údajů pro plnění zákonných povinností (vyplývajících z účetních, daňových a dalších právních předpisů): 
  1. Za účelem splnění povinností vyplývající správci z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, a ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracovává správce tyto údaje: Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, IČ, DIČ, údaj o nespolehlivém plátci DPH, druh, číslo průkazu totožnosti a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, údaj zda je subjekt údajů politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce. 
  2. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. K plnění daňových a účetních povinností a plnění povinnosti dle AML zákona nakládá správce s údaji po dobu 10 let. 
 3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby: 
  1. Pokud je oprávněným zájmem ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy, správce zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail. 
  2. Tyto údaje pro tento účel jsou zpracovávány po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo uskutečnění spolupráce, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  3. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing správce (zasílání obchodních sdělení) směřovaný vůči subjektům údajů, jež jsou jeho klienty, zpracovává správce tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je určena subjektem údajů do doby provedení opt-outu. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení je subjekt údajů oprávněn kdykoliv odmítnout (tzv. opt-out), nejdéle však 10 let od poslední aktivity klienta. 
 4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů: 
  1. Pro účely zasílání nabídky služeb poskytovaných správcem a k jinému přímému marketingu (zasílání obchodních sdělení) subjektům údajů, jež doposud nejsou klienty správce, zpracovává správce s předchozím informovaném souhlasu uděleného subjektem údajů, tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail. 
  2. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
 5. Pokud byl naplněn účel uchovávání Údajů a uběhla doba jejich uchovávání, jsou údaje ze systémů a záznamů správce vymazány nebo anonymizovány, aby již nebyla možná identifikace klienta.

5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 1. Zajištění některých smluvních nebo zákonných povinností správce je realizováno prostřednictvím dalších osob, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, daňovou a advokátní kancelář. 
 2. S každým zpracovatelem má správce uzavřenou písemnou smlouvu, ve které je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů. 
 3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
 4. Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze. 
 5. V případě, že k tomu udělíte písemný souhlas, mohou být vaše osobní údaje předány v rámci koncernového uspořádání společnosti pnholding.cz a.s.

 
6. Zabezpečení údajů:

 1. Realitní kancelář přijala a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, pro tyto účely používá následující bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních údajů: 
  1. Anonymizace osobních údajů.
  2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
  3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
  4. Víceúrovňový firewall.
  5. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
  6. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
  7. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

7. Informace o právech subjektů údajů v oblasti ochrany osobních údajů: 

 1. Právo na přístup k osobním údajům: 
  1. Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 
 2. Právo na opravu osobních údajů: 
  1. Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravil nepřesné́ osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“): 
  1. V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 4. Právo na omezení zpracování: 
  1. V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů: 
  1. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 
 6. Právo vznést námitku: 
  1. V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  1. Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz
  2. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu uvedený výše.
  3. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://www.stopexekucim.cz/dokument/zpracovani-udaju/6/ Toto znění je účinné od 25.5.2018.


V Ostravě dne 3.2.2020.