Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je společnost pnreality.cz s.r.o. IČ: 294 449 34 se sídlem K Lípě 1561/1e, Ostrava, 725 25, (dále jen: „pnreality.cz“).

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněním online žádosti

Žadatel tímto uděluje výslovný souhlas společnosti pnreality.cz s.r.o., se sídlem, K Lípě 1561/1e, Ostrava, 725 25, IČ: 294 449 34, zapsaná Krajským soudem v Ostravě, jakožto správci mých osobních údajů, aby zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa a telefonické spojení, a to pro obchodní a marketingové účely, tj. zejména informování mé osoby o obchodních nabídkách společnosti pnreality.cz a jiných obchodních sděleních pnreality.cz. Současně uděluji pnreality.cz výslovný souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci.

Jsem si vědom/a toho, že mé osobní údaje poskytuji dobrovolně.

Souhlas uděluji na období 20 let od udělení tohoto souhlasu.

Souhlasím s tím, aby pnreality.cz a.s.při zpracování mých osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Dále uděluji výslovný souhlas pnreality.cz se zpřístupněním a předáváním mých osobních údajů třetím osobám. Těmito zpracovateli a třetími osobami jsou společnosti spolupracující s pnreality.cz, při zpracování a zasílání obchodních nabídek pnreality.cz či jiných obchodních sděleních pnreality.cz. Výčet těchto zpracovatelů a třetích osob, jimž mohou být mé osobní údaje zpřístupněny, se může po dobu platnosti tohoto souhlasu měnit, jejich aktuální výčet je dostupný v sídle pnreality.cz a na internetových stránkách www.stopexekucim.cz.

Jsem si vědom/a toho, že v případě nešifrovaného přenosu zpráv prostřednictvím e-mailu nezaručuje pnreality.cz, jím pověření zpracovatelé, či výše uvedené třetí osoby, jimž mohou být mé osobní údaje zpřístupněny a předány, ochranu jejich obsahu proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení. Beru na vědomí, že žádný z uvedených subjektů není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé zpřístupněním těchto e-mailových zpráv poslaných na mnou sdělenou e-mailovou adresu, třetím osobám.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s právem přístupu k mým osobním údajům ve smyslu §11 a §12 Zákona o ochraně osobních údajů. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s mými právy plynoucími z §21 Zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zejména s právem požadovat na pnreality.cz (příp. jím pověřených zpracovatelích) vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování mých osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, či že osobní údaje jsou nepřesné a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp. Rovněž beru na vědomí, že pokud pnreality.cz nebo jím pověřený správce nevyhoví mé žádosti, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žadatel bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na poskytnutí jakéhokoliv finančního produktu, nebo odkup  nemovitostí v jeho vlastnictví, a to ani po předložení požadovaných dokumentů. Schválení žádosti společností pnreality.cz prostřednictvím internetu znamená pouze předběžný souhlas s uzavřením smlouvy. pnreality.cz si vyhrazuje právo po posouzení doručených dokumentů tuto žádost zamítnout.

Žadatel tímto uděluje pnreality.cz souhlas se získáváním informací o klientově bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k řádnému posouzení jeho žádosti a to z databází osob, které se zabývají zpracováním takových údajů; jedná se o negativní databázi SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925 a Nebankovní registr klientských informací sdružení LLCB, IČ 712 363.

© 2019 pnreality.cz s.r.o., IČ: ‭294 449 34‬, se sídlem Ostrava, 
K Lípě 1561/1e, PSČ 725 25, je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě,
Spisová značka: C 53727 vedená u Krajského soudu v Ostravě