Cena exekuce
Náklady exekuce, odměna exekutora, exekutorské poplatky, náklady za provedení exekuce

Náklady exekuce a odměny exekutora se řídí podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti 330/2001 Sb. ze dne 5. září 2001.

 

Vyhláška
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Exekutor vykonává svou exekuční činnost popřípadě další exekutorskou činnost za odměnu, její výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.

Další činnosti exekutora:

  • Poskytování právní pomoci

  • Sepisování exekutorských zápisů

  • Přijímaní věcí do úschovy

  • Provádění dobrovolných dražeb – movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka

  • Správa majetku na základě pověření soudu nebo státního zástupce v trestním řízení

 

Odměna za výkon exekuční činnosti

Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí dle § 6:

 

Odměna vždy činí nejméně 3.000,-Kč

15%    do částky 3.000.000 jejího základu
10%    z přebývající částky 3.000.000 až do částky 40.000.000 jejího základu
  5%    z přebývající částky 40.000.000 až do částky 50.000.000 jejího základu
  1%    z přebývající částky 50.000.000 až do částky 250.000.000 jejího základu
Částka nad 250.000.000 se do základu nezapočítává

Odměna za provedení exekuce vyklízením § 7:

Odměna 10.000,-Kč za každou vyklizenou, stavbu, byt nebo místnost.

Odměna za provedení exekuce odebráním věci § 8:

Odměna exekutora za provedení exekuce odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15% z její hodnoty, nejméně však 2.000,-Kč.

Odměna za provedení exekuce rozdělením společné věci § 9:

Výše odměny exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být prodána a její výtěžek rozdělen mezi spoluvlastníky, se vypočte podle § 6. Základem pro určení výše odměny je výtěžek prodeje věci.

Odměna exekutora za provedení exekuce rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činní 6.000,-Kč za každou rozdělovanou věc.

Odměna za provedení exekuce provedením prací a výkonů § 10:

Odměna exekutora činí 6.000,-Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

 

Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností

 

Náhrada hotových výdajů § 13:

 

Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce
3.500,-Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3.500,-Kč, náleží mu místo náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

Náhrada za ztrátu času § 14:

Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.
Náhrada činí 50,-Kč za každou započatou čtvrthodinu.

Náhrada za doručení písemností § 15:

Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností.

Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50,-Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje.

 

Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

© 2019 pnreality.cz s.r.o., IČ: ‭294 449 34‬, se sídlem Ostrava, 
K Lípě 1561/1e, PSČ 725 25, je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě,
Spisová značka: C 53727 vedená u Krajského soudu v Ostravě